FedAdmin@northwales.police.uk Phone: 01492 805400

Amdanom ni

FFEDERASIWN YR HEDDLU

Mae Ffederasiwn yr Heddlu yn gymdeithas staff ar gyfer pob Cwnstabl, Rhingyll ac Arolygydd (gan gynnwys Prif Arolygyddion) yn heddluoedd Cymru a Lloegr.

Crëwyd y Ffederasiwn dan Ddeddf yr Heddlu 1919 a gafodd ei phasio flwyddyn ar ôl streic Undeb Cenedlaethol Swyddogion Heddlu a Charchardai (NUPPO) – undeb nad oedd wedi’i chydnabod.

Nodau ac Amcanion

Ffederasiwn yr Heddlu Cymru a Lloegr yw’r gymdeithas staff sy’n cynrychioli pob un o’r 140,000 swyddog heddlu o reng Cwnstabl, Rhingyll, Arolygydd a Phrif Arolygydd yng Nghymru a Lloegr. Mae arnom ddyletswydd statudol i sicrhau bod barn ein haelodau’n cael ei gyfleu’n gywir i’r llywodraeth, llunwyr barn a rhanddeiliaid allweddol. Er mwyn sicrhau bod hyn yn digwydd rydym yn mesur y gwaith yr ydym yn ei wneud a’r hyn yr ydym yn ceisio ei gyflawni yn erbyn nodau ac amcanion y sefydliad.

Cynrychioli a Chefnogi Dylanwadu Trafod
Amcan:Cynrychioli a hyrwyddo buddiannau a lles ein haelodau, a chefnogi  cydweithwyr i gyrraedd y safonau proffesiynol gofynnol. Amcan:Er mwyn dylanwadu ar lunwyr penderfyniadau mewnol ac allanol ar lefel leol a chenedlaethol ar faterion sy’n effeithio ar ein haelodau a gwasanaeth yr heddlu. Amcan:Cynnal a gwella amodau gwasanaeth a thâl ein haelodau.
Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • Gyflawni ein cyfrifoldebau statudol.
 • Cynrychioli buddiannau ein haelodau o ran materion amrywiaeth disgyblaeth, iechyd a diogelwch, lles, pensiynau, hawliadau a gwasanaethau aelodau.
 • Sicrhau bod cynrychiolwyr meddu ar y sgiliau a’r galluoedd angenrheidiol i gyflawni eu rôl a’u cyflawni eu cyfrifoldebau statudol.
 • Darparu cynrychiolaeth cenedlaethol a lleol i sicrhau bod ein haelodau yn derbyn yr hyfforddiant priodol er mwyn darparu gwasanaeth heddlu proffesiynol.
Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • Roi arweiniad clir yn lleol ac yn genedlaethol ar faterion sy’n effeithio ar yr aelodaeth.
 • Gwrando ar ac adlewyrchu materion yn ymwneud ein haelodau.
 • Cynnal strategaeth gyfathrebu effeithiol.
 • Ymgysylltu â’r holl randdeiliaid mewnol ac allanol ac â gwneuthurwyr penderfyniadau.
 • Rhoi gwybodaeth sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth yn nwylo gwneuthurwyr penderfyniadau
Rydym yn gwneud hyn drwy:

 • Gymryd rhan weithredol yn nhrafodaethau’r heddlu, trafodaethau lleol a thrafodaethau cenedlaethol
 • Negodi ar y cyd ac ar ran yr aelodau unigol.
 • Defnyddio gwybodaeth sydd wedi’i seilio ar dystiolaeth yn  ein harferion busnes.

Y Ffederasiwn Heddiw

Heddiw,  Ffederasiwn Heddlu Cymru a Lloegr yw’r gymdeithas staff sy’n cynrychioli pob un o’r 140.000 swyddog heddlu o reng Cwnstabl, Rhingyll, Arolygydd neu Brif Arolygydd yn heddluoedd Cymru a Lloegr. Rydym yn sicrhau bod barn ein haelodau ar bob agwedd o blismona, gan gynnwys lles ac effeithlonrwydd, yn cael ei gyfleu’n gywir i’r llywodraeth, llunwyr barn a rhanddeiliaid allweddol.

Mae’r Ffederasiwn wedi esblygu o fod yn sefydliad gwirfoddol nad oedd yn cael ei noddi yn ei flynyddoedd cynnar, i fod yn gymdeithas staff fodern a phroffesiynol sy’n ymwneud â phopeth sy’n effeithio ar wasanaeth yr heddlu, gan gynnwys cyflogau, lwfansau, oriau dyletswydd, gwyliau blynyddol a phensiynau, gan sicrhau bod barn yr aelodau’n cael ei glywed.

Ar ran ei aelodau, ymgynghorir â’r Ffederasiwn hefyd pan fydd rheoliadau’r heddlu yn cael eu gosod a phan fydd materion megis hyfforddiant, dyrchafiad, disgyblaeth a safonau proffesiynol yn cael eu trafod.

Mae’r Ffederasiwn wedi’i leoli mewn pencadlys newydd, pwrpasol yn Leatherhead. Mae’n cyflogi tua 80 o bobl, gydag adrannau Cyfathrebu, Adnoddau Dynol, Argraffu, TGCh ac Ymchwil mawr,  yn ogystal â staff cefnogi a gweinyddol ar gyfer pob aelod o’r Cyd-bwyllgor Canolog ac is-bwyllgorau.

Ffederasiynau Lleol

Mae gan bob un o’r 43 heddlu yng Nghymru a Lloegr Fwrdd Cangen Cwnstabliaid, Bwrdd Cangen Rhingylliaid a Bwrdd Cangen Arolygyddion, pob un wedi’i ethol gan swyddogion ar y rheng y maent yn ei gynrychioli.

Mae pob bwrdd yn cyfarfod yn rheolaidd i ystyried materion sy’n effeithio ar eu hetholwyr, ond mae llawer o’u gwaith yn cael ei wneud pan fyddant yn cyfarfod gyda’i gilydd  gan ffurfio Cyd-Fwrdd Cangen (JBB).

Mae’r Cyd-Fwrdd Cangen yn gweithredu fel corff trafod ac ymgynghori pan yn ymdrin â’r Prif Gwnstabl,  uwch swyddogion ac Awdurdod yr Heddlu, gan weithredu fel pwynt cyswllt effeithiol rhwng y swyddogion ac uwch reolwyr. Maent yn delio gyda’r problemau dydd i ddydd y mae swyddogion yn eu hwynebu ac yn gweithio i wella statws gwasanaeth yr heddlu a’i aelodau.